Klauzula informacyjna archiwum - RODO - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Klauzula informacyjna archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WNIOSKUJĄCYCH O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH I DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Giżycku z siedzibą przy ul. 1-go Maja 26, 11-500 Giżycko.

 

  1. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Giżycku wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. 1-go Maja 26, 11-500 Giżycko, kontakt tel. 87 429-92-65 lub 87 429-92-86, faks 87 429-92-05, e-mail iod.kpp@gizycko.ol.policja.gov.pl.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji składanego przez Panią/Pana wniosku o udostępnienie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, Zarządzenia Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.

 

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przekazane w celu realizacji składanego przez Panią/Pana wniosku o udostępnienie nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku na potrzeby realizacji celu wskazanego w pkt. 3 klauzuli, będą przechowywane jedynie przez okres wskazany w przepisach Zarządzenia Nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 

  1.  Ma Pani/Pan prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.

 

  1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, a konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku o udostępnienie.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.