Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRACY W POLICJI

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku
z prowadzonym procesem rekrutacyjnym i ewentualnym zatrudnieniem w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku.

 

 

…………..…………………………………………………..

(data i podpis kandydata do pracy)

 

 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)oświadczam, że przyjmuję do wiadomości iż:

 

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Giżycku z siedzibą przy ul. 1-go Maja 26, 11-500 Giżycko.

 

 1. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Giżycku wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. 1-go Maja 26, 11-500 Giżycko, kontakt tel. 87 429-92-65 lub 87 429-92-86, faks 87 429-92-05, e-mail iod.kpp@gizycko.ol.policja.gov.pl.

 

 1.  Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychoraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

 

 1. Odbiorcą moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.

 

 1. Moje dane osobowe przekazane w celu rekrutacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. Moje dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizacji rekrutacji tzn. przez okres wskazany w przepisach Zarządzenia Nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 

 1. Mam prawo do dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.

 

 1. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

 1. Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie wykluczenie z procesu rekrutacji.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

 

 

Zapoznałam/em się

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis kandydata do pracy)