Obowiązek informacyjny interesanci - RODO - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Obowiązek informacyjny interesanci

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW

Obiekt, w którym Pani/Pan się znajduje oraz jego granice zewnętrzne są monitorowane, a obraz podlega rejestracji w Systemie Monitoringu Wizyjnego. Jeżeli zamierza Pani/Pan wejść na teren obiektu, koniecznym będzie podanie swoich danych osobowych, które zostaną zarejestrowane w systemie Klient/Wizyta lub rejestrach manualnych (książki wejść i wyjść).

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, jak niżej:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Giżycku z siedzibą przy ul. 1-go Maja 26, 11-500 Giżycko.

 

 1. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Giżycku wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. 1-go Maja 26, 11-500 Giżycko, kontakt tel. 87 429-92-65 lub 87 429-92-86, faks 87 429-92-05, e-mail iod.kpp@gizycko.ol.policja.gov.pl.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony obiektów Komendy Powiatowej Policji w Giżycku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 20a ustawy z dn. 6.04.1990 r. o Policji i art. 45 i 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 

 1. Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 1. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w systemie Klient/Wizyta oraz rejestrach manualnych (książki wejść i wyjść) przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach Zarządzenia Nr 93 Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Systemie Monitoringu Wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu następuje automatyczne usunięcie danych poprzez nadpisanie.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania spowoduje odmowę udzielenia zgody na wejście Pani/Pana na teren obiektu.

 

 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.