Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„ SŁUŻYĆ WIERNIE NARODOWI...” WSTĄP W NASZE SZEREGI!

Giżyccy policjanci wszystkim tym, którzy posiadają predyspozycje i chcą nieść pomoc innym, proponują wstąpienie w swoje szeregi. Służba w Policji to bardzo ciężka i wymagająca praca, lecz dostarcza również wielu przyjemnych chwil i przede wszystkim satysfakcji z dobrze wykonanych zadań.

O przyjęcie do służby mogą starać się obywatele Polski (nie skazani prawomocnym wyrokiem), korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie i mający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Wszyscy ubiegający się o przyjęcie do służby, w trakcie kwalifikacji są oceniani systemem punktowym. Punkty przyznawane są m.in. za testy wiedzy, sprawności fizycznej i psychicznej oraz poziom wykształcenia i dodatkowe umiejętności.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

 • korzystający z pełni praw publicznych,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie - (należy wskazać jednostkę Policji),

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

 • dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

 • książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (dokument do wglądu).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika komórki ds. doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej lub rejonowej) Policji.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
(
www.warmińsko-mazurska.policja.gov.pl)
- w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie

Od 3 czerwca 2019 r. można składać oferty (komplet dokumentów) w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.