Marzysz o ciekawej pracy? Zostań policjantem! - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Marzysz o ciekawej pracy? Zostań policjantem!

Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, co najmniej średnie wykształcenie, gotowość do podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej – to tylko kilka wymogów, które musi spełniać osoba chcąca wstąpić w policyjne szeregi. Zawód policjanta jest wyzwaniem, a zarazem marzeniem wielu młodych ludzi. Jeśli uważasz, że masz predyspozycje i chcesz nieść pomoc innym nie czekaj i złóż wymagane dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku.

Służba w Policji dużo wymaga, ale również dużo daje w zamian. Jeśli chcesz pracować na rzecz społeczeństwa, robić coś pożytecznego i czuć satysfakcję z wykonywania trudnego zawodu, a zarazem mieć stałość zatrudnienia wstąp w Nasze szeregi, zostań policjantem!

Gdy zdecydujesz się realizować swoje marzenia, pierwszym krokiem będzie spełnienie wymogów formalnych, a mianowicie kandydat musi:

 • posiadać polskie obywatelstwo,

 • posiadać nieposzlakowaną opinię,

 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystać z pełni praw publicznych,

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Kolejne zadanie to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.

Jest to możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych (decyzję o tym podejmuje Komendant Wojewódzki (Stołeczny) Policji).

Przed złożeniem dokumentów dokładnie zapoznaj się z ogłoszeniami o doborze, zamieszczonymi np. na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Są w nich wskazane komendy miejskie/powiatowe/rejonowe Policji, do których prowadzony jest dobór.

Przygotuj niżej wymienione dokumenty i ułóż je w następującej kolejności:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. W podaniu wymień konkretną jednostkę, w której chciałbyś pełnić służbę. Możesz wskazać tylko jedną komendę, do której chcesz się dostać. Jeśli jednak jesteś zainteresowany służbą także w innych komendach (w sytuacji gdy pozytywnie ukończysz całe postępowanie, a nie dostaniesz się do tej wskazanej w podaniu), wymieniasz je w punkcie 30 części A kwestionariusza osobowego,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Wypełnij dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu. Druk kwestionariusza znajdziesz w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych,

 • kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały przynieś ze sobą do wglądu przez pracownika kadr).

Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności – do wglądu, należy mieć ze sobą dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej dodatkowo książeczkę wojskową.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego musisz legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu nie pozwoli Ci na dalszy udział w procedurze.

Następnie czeka Cię 7 etapów kwalifikacyjnych:

1. Test wiedzy;

2. Test sprawności fizycznej;

3. Badania psychologiczne;

4. Rozmowa kwalifikacyjna;

5. Komisja lekarska;

6. Ankieta bezpieczeństwa osobowego;

7. Lista rankingowa.

Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne zostaniesz umieszczony na liście rankingowej. W przypadku, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość punktów, zostaniesz przyjęty do służby w Policji i skierowany na ok. 6,5 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz na około 2 miesiące czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

Policjant to zawód dla ludzi z pasją. Spróbuj, bo naprawdę watro!

Wszelkie osoby zainteresowane służbą w Policji mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury przejęcia na stronie: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl. Można też skontaktować się z pracownikiem Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Giżycku , tel. 47 735 22 25.

Powrót na górę strony