Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rekrutacja do służby w warmińsko-mazurskiej Policji w 2021 roku

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie ogłosił rozpoczęcie procedury naboru do służby w Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2021 roku

Przyjęcia do służby w Policji w 2021 roku planowane są w następujących jednostkach: Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, komendy powiatowe/miejskie Policji województwa warmińsko-mazurskiego oraz komórki zamiejscowe Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie

Terminy przyjęć w 2021 roku:

23 lutego,

20 kwietnia,

13 lipca,

15 września,

3 listopada,

30 grudnia.

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

 • korzystający z pełni praw publicznych,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

   

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI

POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji

  w Olsztynie

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby cz. A i B,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

 • dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

 • książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (dokument do wglądu).

   

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika komórki ds. doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej lub rejonowej) Policji.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie

– w poniedziałki w godz. od 8.30 do 17.30
– od wtorku do piątku w godz. od 8.30-14.30

pod adresem:10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5, pierwsze piętro

numer telefonu 47 73 14400, 47 73 14402, 47 73 14403, 47 73 14404, 47 73 14406

numer faksu (89) 522 44 05

adres e-mail: sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW SPOZA OLSZTYNA I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO!!!
Uprzejmie informuję, że
od 2019 roku można składać oferty (komplet dokumentów) w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Kandydaci do służby, w toku prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, oceniani są w systemie punktowym:

ETAPY POSTĘPOWANIA

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA

Test wiedzy – 40
Test sprawności fizycznej - 60
Rozmowa kwalifikacyjna - 60

Ponadto ocenie podlegają preferencje z tytułu wykształcenia lub umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów:

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) - 8

Wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier lub równorzędne) - 7

Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 7

 

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów:

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego - 6

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej - 2

Posiadanie prawa jazdy kategorii „B”- 6

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
(www.warmińsko-mazurska.policja.gov.pl)
- w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 - z późn. zm.)

Uwaga kandydaci !

Dokumenty niekompletne bądź nadesłane pocztą, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym oraz niepoddanie się przez kandydata przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym czynnościom lub etapom tego postępowania skutkuje odstąpieniem od prowadzenia procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji.

Określanie terminów i rozdysponowanie limitów przyjęć do służby w Policji dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji odbywa się na podstawie bieżących analiz stanu etatowo-kadrowego Policji sporządzanych w Komendzie Głównej Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów znajdujących się na liście rankingowej do konkretnych komend miejskich, powiatowych, oddziału prewencji Policji lub komórek zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie na podstawie przyznanego limitu miejsc, łącznej liczby uzyskanych punktów przez kandydata oraz aktualnego stanu etatowo-kadrowego jednostek Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim.

 • na zdjęciu widoczni są funkcjonariusze Policji
Powrót na górę strony