Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań policjantem. Dobór do służby w Policji trwa

Trwa nabór kandydatów do służby w Policji. Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystający z pełni praw publicznych,

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 • Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

 • podanie o przyjęcie do służby;

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B;

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu);

 • książeczka wojskowa lub legitymacja służbowa żołnierza zawodowego – dotyczy osób, wobec których przeprowadzono kwalifikację wojskową (do wglądu) – uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w Policji;

 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2021 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa warmińsko-mazurskiego następująco:

23 lutego

20 kwietnia

13 lipca

15 września

3 listopada

30 grudnia

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, może dokonać modyfikacji wyżej wskazanych terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać wymagane dokumenty osobiście w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie - Al. Piłsudskiego 5, 10 – 575 Olsztyn


w poniedziałki w godz. 8.30-17.30, od wtorku do piątku w godz. 8.30-14.30


numer telefonu 47 73 14400, 47 73 14402, 47 73 14403, 47 73 14404, 47 73 14406

numer faksu (89) 522 44 05, e-mail: sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl/

Kandydaci mają możliwość składania kompletu dokumentów w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Powrót na górę strony