Deklaracja dostępności strony podmiotowej

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Giżycku

Komenda Powiatowa Policji w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Giżycku – https://www.gizycko.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 12.09.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.02.2022

Strona internetowa https://www.gizycko.policja.gov.pl/ jest  zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa: http://www.gizycko.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 98.49%

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr telefonu
47 73 522 52 , e-mail: marcin.polonski@gizycko.ol.policja.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie podmiotowej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod nr 47 73 522 51, e-mail: iwona.chruscinska@gizycko.ol.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Giżycku,

ul. 1-go Maja 26

11-500 Giżycko

tel. 47 735 22 00

Siedziba jednostki policji oznaczona jest napisem „Komenda Powiatowa Policji w Giżycku” umieszczonym na ścianie po prawej stronie głównego wejścia.

Główne wejście znajduje się od ulicy 1-go Maja. Do wejścia głównego prowadzą schody, dwa stopnie. Brak poręczy przy schodach. Po prawej stronie wejścia do budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku. Za głównymi drzwiami wejściowymi znajduje się hol/poczekalnia. Po prawej stronie znajdują się miejsca siedzące dla osób oczekujących i oddzielone pomieszczenie dla wyznaczonej osoby, która przyjmuje interesantów. Po lewej stronie holu znajduje się okno do pomieszczenia służby dyżurnej. Funkcjonariusze służby dyżurnej jak i osoba przyjmująca interesantów nie są przeszkoleni w zakresie języka migowego. Na wprost znajdują się przeszklone drzwi, które prowadzą do głównego holu budynku, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się wraz z funkcjonariuszem Policji lub pracownikiem (czyli osoby wprowadzające).

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie głównego holu. Prowadzą do niej schody – trzy stopnie. Toaleta nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku.

Z głównego holu prowadzą schody na pierwsze i drugie piętro. Brak jest windy, platformy przychodowej i schodołazu.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynków nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a.

Na teren Komendy Powiatowej Policji w Giżycku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z Panią Iwoną Wasilonek, tel. 47 73 522 28 , e-mail: iwona.wasilonek@gizycko.ol.policja.gov.pl.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w KWP w Olsztynie nadkom. Dorotą Rak tel. 47 731 5533, e-mail: dorota.rak@ol.policja.gov.pl

Powrót na górę strony